Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 01-06-2014

Metoda NDT-Bobath


Historia metody

Metoda NDT-Bobath zosta??a stworzona w latach 40 XXw. przez Bert? i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na ca??ym ??wiecie, zar??wno dla dzieci jak i doros??ych.
Pierwszy kurs w Polsce odby?? si? w 1988r. Poprowadzi??y go Mary Quinton - fizjoterapeutka wraz z lekark? Elsbeth Koeng (Szwajcaria), kt??re opracowa??y Metod? NDT-Bobath dla niemowl?t.
W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcze??niak??w, niemowl?t i dzieci starszych z zespo??ami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentujacymi op????nienia w rozwoju.

Opis metody
Usprawnianie wed??ug Metody NDT-Bobath ma pom??c dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mog??o uzyska? niezale??no??? w ??yciu i wykorzysta? swe mo??liwo??ci na tyle, na ile pozwala istniej?ce uszkodzenie O??rodkowego Uk??adu Nerwowego (OUN).
Uzasadnieniem dla opracowanego post?powania Metod? NDT-Bobath by??o stwierdzenie, ??e rozw??j dziecka z dysfunkcj? OUN, w tym z M??zgowym Pora??eniem Dzieci?cym (MPDz), przebiega inaczej ni?? rozw??j prawid??owy. Do??wiadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka s? odmienne, co wywo??uje nieprawid??owe odczuwanie w??asnego cia??a oraz nieprawid??owe ruchy. Reakcje prostowania i r??wnowagi cz?sto nie rozwijaj? si? . Zaburzenia w napi?ciu mi???ni i niew??a??ciwe jego roz??o??enie powoduj? powstawanie odmiennych wzorc??w ruchowych, typowych dla poszczeg??lnych zaburze??. Pierwsze nieprawid??owe objawy dotycz? zwykle kontroli g??owy i tu??owia. Nast?pnie rozwijaj? si? nieprawid??owe ruchy w dystalnych cz???ciach cia??a. Dominuj? wzorce zgi?ciowe i wyprostne, a rozw??j ruch??w rotacyjnycch jest znacznie upo??ledzony.

W zwi?zku z powy??szym g????wne zasady usprawniania wed??ug koncepcji NDT-Bobath obejmuj?:
- wp??ywanie na napi?cie mi???ni poprzez obni??anie napi?cia wzmo??onego i podwy??szanie obni??onego, co jest mo??liwe dzi?ki zastosowaniu odpowiednich technik post?powania ju?? od pierwszych miesi?cy ??ycia;
- hamowanie nieprawid??owych odruch??w;
- wyzwalanie ruch??w w formie najbardziej jak to jest tylko mo??liwe zbli??onej do prawid??owych, co zostaje osi?gni?te poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punkt??w kluczowych, czyli punkt??w kontroli ruchu, kt??rymi s?: g??owa,obr?cz barkowa , obr?cz miedniczna i inne cz???ci cia??a, oraz
- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiej?tno??ci ruchowych w codziennych czynno??ciach.


Terapeuta ?wiczy ca??e cia??o dziecka, a nie porusza wybranymi ko??czynami. Dzi?ki temu dostarcza odpowiednich dozna?? czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna by? taka, aby zapewnia??a maksymalny i aktywny udzia?? dziecka, a jednocze??nie nie wywo??ywa??a nieprawid??owych odpowiedzi wynikaj?cych ze zbyt du??ego wysi??ku czy stresu.

Ka??dy ruch jest odpowiednio przygotowywany i po???czony z przemieszczaniem ci???aru cia??a i ??rodka ci???ko??ci. Rodzaj, tempo i rytm ?wicze?? dobiera si? indywidualnie. Podczas ?wicze?? dziecko nie powinno p??aka?, gdy?? p??acz zmniejsza skuteczno??? dzia??a?? terapeutycznych oraz powinno mie? zapewnione pe??ne poczucie bezpiecze??stwa, co warunkuje osi?gni?cie wsp????pracy i akceptacji z prowadz?cym ?wiczenia.

Mimo, ??e zaj?cia prowadzi si? najcz???ciej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym ??yciu rodzinnym i spo??ecznym. To indywidualne podej??cie daje mo??liwo??? uwzgl?dnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawno??ci, wyst?puj?cych zaburze??, warunk??w rodzinnych i ??rodowiskowych.

Jak ju?? by??o wspomniane, usprawnianie wed??ug koncepcji NDT-Bobath jest szczeg??lnie przydatne w leczeniu niemowl?t i dzieci, poniewa?? mo??e by? ??atwo w???czone w ich biologiczny rytm dnia. Prawid??owo wykonywane zabiegi piel?gnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim s? odpowiednimi momentami do utrwalania ruch??w ?wiczonych przez fizjoterapeut?. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, kt??rzy zrozumiej? problemy i trudno??ci wyst?puj?ce u ich dziecka kontynuuj? ?wiczenia w warunkach domowych. Za szkolenie rodzic??w odpowiedzialny jest lekarz prowadz?cy i fizjoterapeuta.


opracowanie tekstu - dr n. med. Maria Borkowska
NDT-Bobath Senior Instruktor

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017