Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 02-06-2014

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation


Historia i opis metody

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mi???niowe)

PNF jest koncepcj? posiadaj?c? w??asn? filozofi? i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcj?, kt??rej chory potrzebuje. Si??a mi???ni, zakres ruchu - to, co jest wa??ne w tradycyjnym post?powaniu terapeutycznym, jest tylko ??rodkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Jak??e cz?sto zapominamy o tym w naszej codziennej praktyce. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w spos??b ca??o??ciowy, wykorzystuj?c do terapii silne i zdrowe regiony cia??a. Umo??liwia to pe??ne wykorzystanie rezerw tkwi?cych w organizmie, motywuje do dalszego dzia??ania, a co najwa??niejsze zapewnia bezbolesn? prac?, bez traumatyzuj?cych psychicznie i fizycznie dozna??. Chory powinien by? partnerem fizjoterapeuty, okre??laj?cym zakres i granice dzia??ania. To on ustala cele terapii. Terapeuta ma w tym wypadku rol? doradcz?. Dzi?ki takiemu podej??ciu chory nawet z du??? dysfunkcj? zachowuje dobr? motywacj? i jest pozytywnie nastawiony do wsp????pracy z terapeut?.

Uczestnicz?c w kursach tej Koncepcji mieli??my okazj?, wraz z naszymi pacjentami, do??wiadczy? jak szeroki jest zakres jej oddzia??ywa??. Przekonali??my si?, ??e nie s? to jedynie wzorce ko??czyn ?wiczone z oporem, ewentualnie po???czone z jak??? technik?. PNF posiada r??wnie?? ca??? gam? dzia??a?? umo??liwiaj?cych terapi? na macie, nauk? chodu, ?wiczenia mi???ni mimicznych, a tak??e prac? nad takimi funkcjami jak oddychanie, ??ucie i po??ykanie.

Koncepcja ta powsta??a w 1946 roku w kalifornijskiej klinice w Valejo. To tam, niemiecki neurofizjolog - dr Herman Kabat wraz z fizjoterapeutk? - Maggie Knott pracowali nad PNF. Przez nast?pne lata wzrasta??o zainteresowanie Koncepcj?, kt??ra do dzi?? doskonali si? i przeobra??a wykorzystuj?c najnowsze osi?gni?cia nauk medycznych. W nied??ugim czasie powsta??o Centrum Rehabilitacji Fundacji Kaisera (Kaiser Fundation Rehabilitation Center) staj?c si? g????wnym o??rodkiem rozwoju tej Koncepcji.

W 1950 roku dr Zinn - dyrektor kliniki medycznej w szwajcarskim Bad Regaz rozpocz??? nauczanie fizjoterapeut??w PNF. W roku 1973 zaprosi?? do wsp????pracy Maggie Knott. W ten spos??b odby??y si? pierwsze kursy Koncepcji PNF, kt??re sta??y si? integraln? cz???ci? program??w studi??w dla fizjoterapeut??w. W 1979 roku Sue Adler - najbli??szy wsp????pracownik Maggie, rozpocz???a prowadzenie kurs??w o ??rednim i wy??szym poziomie zaawansowania. W 1981 roku poprowadzi??a pierwszy kurs dla instruktor??w PNF.

W 1985 roku kilkunastu instruktor??w PNF za??o??y??o Mi?dzynarodow? Grup? Instruktor??w PNF (International PNF Instructor Group), kt??ra w 1997 roku przeobrazi??a si? w Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie PNF (International PNF Associate - IPNFA) z siedzib? w Bazylei.

W Polsce doskonalenie wiedzy o PNF mo??liwe jest od czerwca 1997 roku, kiedy to, dzi?ki wsp????pracy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i niemieckiego Centralnego Zwi?zku Fizjoterapeut??w (Zentral Verband Krankengymnasten - ZVK) odby?? si? w Warszawie pierwszy kurs podstawowy prowadzony przez IPNFA Senior instruktor Inge Berlin oraz IPNFA Advance Instruktor Bettin? Lang. Rok p??zniej odby?? si?, r??wnie?? w Warszawie, nast?pny kurs podstawowy prowadzony przez IPNFA Senior Instructor Sue Adler.

W styczniu 1999 roku odby?? si? w Warszawie pierwszy kurs doskonal?cy, prowadzony przez IPNFA Advanced Instructor Marcela Grzebellusa, zako??czony egzaminem i wr?czeniem pierwszych w Polsce, licencjonowanych przez IPNFA, certyfikat??w uprawniaj?cych do pracy z pacjentami w koncepcji PNF.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017