Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 19-06-2014

Świetlica Fundacji Krok Po Kroku


Świetlica to "serce Fundacji". Miejsce wyj�?tkowe, gdzie ka??dy jest mile widziany, niezale??nie od wieku, stopnia czy rodzaju niepe??nosprawno??ci. Codziennie spotykamy si�? na r????nych zaj�?ciach, na przyk??ad artystycznych, tanecznych, muzycznych, szachowych a nawet kulinarnych... A kiedy nie ma zaj�?�?, mo??na mi??o sp�?dzi�? czas wolny rozmawiaj�?c przy kubku kawy lub herbaty, ogl�?daj�?c dobry film czy po prostu rozwijaj�?c swoje pasje, zainteresowania, a tak??e odkrywaj�?c nowe fascynacje.

W ramach dzia??alno??ci ??wietlicy organizujemy wiele wyj??�? "na zewn�?trz", na przyk??ad do biblioteki, na lokalne wydarzenia kulturalne, do zaprzyja??nionych organizacji a nawet do fitness clubu. Staramy si�? r??wnie?? odwiedza�? tych spo??r??d naszych Podopiecznych, kt??rzy z takich czy innych powod??w nie s�? aktualnie w stanie przychodzi�? do ??wietlicy. Regularnie urz�?dzamy interesuj�?ce wycieczki (byli??my m.in. w ZOO we Wroc??awiu, w klasztorze w Henrykowie, w planetarium, a nawet na meczu pi??karskiej ekstraklasy) oraz ??wietlicowe dyskoteki.
Warto te?? zwr??ci�? uwag�? na rodzinn�? atmosfer�?, jak�? staramy si�? zachowywa�? na ??wietlicy. Bo w rzeczy samej, jeste??my niemal jak rodzina. I jak w ka??dej rodzinie, zdarzaj�? si�? sytuacje trudne czy konfliktowe, kt??re jednak staramy si�? rozwi�?zywa�? w duchu wzajemnej otwarto??ci i zrozumienia. Zazwyczaj z bardzo dobrym skutkiem!

?�wietlica otwarta jest codziennie w godzinach 10:00-18:00 (w ??rody 9:00-17:00). Serdecznie zapraszamy wszystkich bez wzgl�?du na wiek!

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017