Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 29-01-2014

MAX w Przedszkolu...


Fundacja Krok Po Kroku w O??awie w partnerstwie z Centrum Wczesnej Interwencji Beata Brzezi??ska ?? organ prowadz?cy Niepubliczne Przedszkole KREDKA w Stanowicach, w styczniu 2014 r. rozpoczyna realizacj? projektu pn. ?MAX w Przedszkolu ?? Maksymalne Mo??liwo??ci Wyr??wnywania Szans Rozwojowych?.

Adresatem projektu s? dzieci w wieku 3-5 lat, w tym niepe??nosprawne, zamieszkuj?ce na terenie gminy wiejskiej O??awa.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017