Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 30-05-2014

Terapia Integracja Sensoryczna SI


Na czym polega metoda Integracji Sensorycznej

Tw??rczyni? metody Integracji sensorycznej jest A. Jean Ayres.
Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) to proces organizacji dostarczanych do m??zgu wra??e?? zmys??owych pochodz?cych ze ??rodowiska oraz z w??asnego cia??a w taki spos??b, aby mog??y zosta? wykorzystane w celowym dzia??aniu.
Proces integracji sensorycznej zaczyna si? w pierwszych tygodniach ??ycia p??odowego, a najintensywniej przebiega do ko??ca wieku przedszkolnego.

Je??eli wyst?pi? zaburzenia tego procesu, to pojawi? si? dysfunkcje w rozwoju motorycznym, poznawczym lub zachowaniu dziecka.

Celem terapii Integracji Sensorycznej (SI) jest poprawa przesy??ania oraz organizacji wra??e?? zmys??owych poprzez kontrolowane dostarczanie bod??c??w zmys??owych tak, aby dziecko odpowiedzia??o adekwatn? reakcj? adaptacyjn?.

Terapia SI
Terapia Integracji Sensorycznej ma posta? "naukowej zabawy", w kt??rej u??ywany jest specjalistyczny sprz?t stymuluj?cy uk??ad nerwowy. Poprzez ?wiczenia z wykwalifikowanym terapeut? poprawie ulega jako??? po???cze?? synaptycznych w o??rodkowym uk??adzie nerwowym, co wp??ywa na w??a??ciwe przetwarzanie informacji sensorycznych i w konsekwencji poprawia si? funkcjonowanie dziecka.

Im wcze??niej zauwa??ysz zaburzenia integracji sensorycznej u Twojego dziecka i podejmiesz odpowiednie kroki, tym efekty usprawniania b?d? szybciej widoczne, a trudno??ci jakie przejawia dziecko zaczn? si? wycofywa?.

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) jest jedn? z metod stosowanych w terapii dzieci, u kt??rych zaobserwowa? mo??emy trudno??ci w zakresie:
- umiej?tno??ci ruchowych (s??aba koordynacja ruchowa, op????niony rozw??j ruchowy, trudno??ci z utrzymaniem r??wnowagi);
- problem??w emocjonalnych (nadmierna ruchliwo???, nerwowo???, k??opoty z koncentracj? uwagi);
- op????nionego rozwoju mowy;
- opanowywania technik szkolnych (problemy dysleksji);
- k??opoty z zapami?tywaniem i motywacj? do uczenia si?;
- nadpobudliwo??ci psychoruchowej (ADHD, ADD);
- nadwra??liwo??ci lub zbyt ma??ej wra??liwo??ci na r????ne bod??ce sensoryczne;
- nadwra??liwo??ci na ruch (choroba lokomocyjna).


Je??li, w??r??d wy??ej wymienionych postaw, odnajdujesz swoje dziecko, warto skontaktowa? si? z terapeut? integracji sensorycznej. Pomo??e on wykluczy? b?d?? te?? potwierdzi? zaburzenia integracji sensorycznej.

W Fundacji Krok po Kroku prowadzimy zar??wno diagnoz? jak i terapi? SI. Zapewniamy profesjonalnie wyposa??one sale i odpowiedni? jako??? sprz?t??w.

Terapia Integracji Sensorycznej opiera si? na szczeg????owych badaniach diagnostycznych obejmuj?cych: wystandaryzowane testy SI, pr??by obserwacji klinicznej oraz wywiad z rodzicami. Im wcze??niej zostan? rozpoznane przyczyny zaburze??, tym lepsze b?d? efekty terapii.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017