Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 04-08-2014

We?? udzia?? w bezp??atnym projekcie Ty (ON) Ja ?? Razem mo??emy wi?cej


FUNDACJA KROK PO KROKU W O?AWIE ZAPRASZA DO NOWEGO (bezp??atnego) PROJEKTU REALIZOWANEGO ZE ?RODK??W PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

Fundacja Krok po Kroku w O??awie zaprasza w 2014 i 2015 roku osoby z niepe??nosprawno??ci? do udzia??u w projekcie Ty (ON) Ja ?? Razem mo??emy wi?cej. Jest to program kompleksowej bezp??atnej rehabilitacji, integracji i aktywizacji dla os??b z niepe??nosprawno??ciami.

bezp??atny projekt Ty (ON) Ja ?? Razem mo??emy wi?cej

Zapoznaj si? z regulaminem:
Regulamin_rekrutacji_beneficjentow.pdf

Wype??nij formularz zg??oszeniowy:
formularz_zgloszeniowy.pdf

Formularz uczestnictwa (za??acznik nr 2):
FIO formularz uczestnictwa zalacznik nr 2.pdf

Zgoda na nieodp??atne wykorzystanie wizerunku (za??acznik nr 3):
zgoda_wizerunek.pdf

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017