Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 03-10-2014

Czas na masa??!!!


Czy wiecie, ??e masa?? jest doskona??? form? uzupe??nienia rehabilitacji?

Masa?? leczniczy zalecany jest przede wszystkim w przypadku chor??b kr?gos??upa oraz narz?d??w ruchu, dysplazji i zwichni?cia stawu biodrowego oraz przy r????nego rodzaju wadach postawy:skoliozie, kifozie, p??askostopiu pod??u??nym i poprzecznym, ko??lawo??ci kolan, lejkowato??ci klatki piersiowej, itp. ?? Masa?? wspomaga tak??e leczenie chor??b uk??adu kr???enia, o??rodkowego uk??adu nerwowego i nerw??w obwodowych, uk??adu oddechowego. Ma w??a??ciwo??ci przeciwb??lowe, przeciwobrz?kowe i rozlu??niaj?ce. Przynosi r??wnie?? dobre rezultaty w przypadku pacjent??w z hipotoni?, hipertoni?, pora??eniem dzieci?cym czy zespo??em Downa, poniewa?? (w zale??no??ci od potrzeby) mo??e wspom??c zmniejszenie lub zwi?kszenie napi?cia mi???niowego.

Serdecznie zapraszamy na masa?? do Fundacji!!!
Zapisy - nr. tel. (71) 733 68 77 , 501-056-110

Dla podopiecznych Fundacji wyj?tkowo atrakcyjna cena 25 z??!

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017