Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 20-10-2014

Kwalifikacja na Mikropolaryzacj? w Fundacji


Rozwijaj?ca si? w Polsce mikropolaryzacja o??rodk??w centralnego uk??adu nerwowego (transcranial direct current stimulation) powsta??a w Instytucie M??zgu Rosyjskiej Akademii Nauk i jest wci??? ulepszana. W Norwegii prowadzona jest w ramach rz?dowego programu. Opr??cz tego rozpowszechniona jest w krajach Europy Zachodniej takich jak Anglia, Francja, Niemcy, jak r??wnie?? w Stanach Zjednoczonych.

Metoda mikropolaryzacji bazuje na wykorzystaniu pr?du sta??ego o bardzo niewielkim nat???eniu. Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl terapeutyczny, wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesi?ciu minut w ci?gu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerw? nie d??u??sz? ni?? dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powt??rzenie cykli, ale nie wcze??niej jak po trzech miesi?cach oraz prowadzenie r??wnolegle wskazanej rehabilitacji, gdy?? wspomaga si? w??wczas efekty mikropolaryzacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie fundacji przy pl. Zamkowym 24A w O??awie lub pod nr tel. +48 (71) 733 68 77 lub 501 127 401.

Wskazania:
-ADHD
-Autyzm
-Inne zaburzenia neurologiczne:
-op????niony rozw??j psychomotoryczny,
-op????niony rozw??j mowy,
-trudno??ci szkolne,
-tiki,
-urazy m??zgowo­czaszkowe,
-zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne.
-M??zgowe pora??enie dzieci?ce
-Padaczka lekooporna
-Udary

Przeciwwskazania:
-Cia??a obce
-Rozrusznik serca.


powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017