Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 13-11-2014

SI?A NATURALNEJ KOFEINY-kupuj?c nap??j wspierasz Fundacj?


Stworzony dla os??b prowadz?cych nie tylko aktywny tryb ??ycia.

Ekstrakt z guarany w produkcji napoju Wild Mustang, nadaje wyj?tkowe w??a??ciwo??ci:
?? Oddzia??ywanie tonizuj?ce nie przejawia si? jako nag??y wzrost energii, kt??ry trzeba kontrolowa?. Nap??j Wild Mustang po spo??yciu r??wnomierne zwi?ksza swoj? moc, dzia??a uspokajaj?co, orze??wia i odpr???a. Z tego powodu, zawarto??? kofeiny w napoju, jest wi?ksze;
?? Pozytywne dzia??anie tonizuj?ce mo??e trwa? 2 razy d??u??ej ni?? w innych podobnych napojach;
?? W odr????nieniu od innych napoj??w, dzia??a jak afrodyzjak.

Nap??j Wild Mustang r??wnie??:
?? Jest wielowitaminowy - w swoim sk??adzie posiada zbalansowan? ilo??? witamin B (B6, B12),jak r??wnie?? i magnez;
?? Zwi?ksza aktywno??? umys??ow? oraz wytrzyma??o??? fizyczn? i psychiczn? - pomaga przezwyci???y? zm?czenie;
?? W swoim sk??adzie posiada o wiele wi?ksz? ilo??? naturalnych komponent??w ni?? w innych podobnych napojach;
?? Wyprodukowany za pomoc? wysokiej klasy sprz?tu dozuj?cego oraz materia????w opakowaniowych.

Wszystkie te w??a??ciwo??ci sprawiaj?, i?? nap??j Wild Mustang jest tak wyj?tkowy w??r??d napoj??w energetyzuj?cych.

Kup zgrzewk? napoju (24 szt.) - 60 z??

Kupuj?c nap??j wspierasz Fundacj? "KROK PO KROKU"!

cena: 60 z??
powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017