Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 17-04-2015

MEDYCZNA MARIHUANA W POLSCE?


Dlaczego nie? Jak oceni?? w listopadzie 2014 roku polski Trybuna?? Konstytucyjny, "brak jest uzasadnienia dla zakazu posiadania marihuany, gdy jest to uzasadnione wzgl?dami medycznymi, np. leczenia w stanach terminalnych" - i wyst?pi?? do polskiego Sejmu z postanowieniem sygnalizacyjnym wzywaj?c do naprawienia b???du w prawie.
Na ??wiecie dyskusja na temat medycznego zastosowania Cannabis i jej przetwor??w osi?ga coraz wi?kszy zasi?g. Cannabis stosuje si? w celu leczenia b?d?? ??agodzenia objaw??w wielu chor??b, takich jak np.: epilepsja, stwardnienie rozsiane, choroby onkologiczne czy AIDS. Polska jest zatem kolejnym krajem, kt??ry mo??e rozwa??y? mo??liwo??? leczenia za pomoc? substancji zawartych w tej ro??linie i pom??c tysi?com pacjent??w.
Wicemarsza??kini Wanda Nowicka wraz z Polsk? Sieci? Polityki Narkotykowej, organizacj? kt??ra zajmuje si? zar??wno polityk? narkotykow?, jak i obszarem lecznictwa, postanowi??a zorganizowa? wys??uchanie obywatelskie, podczas kt??rego om??wione zostanie problematyka aspekt??w medycznych kannabinoid??w oraz mo??liwo??ci ich stosowania w Polsce.

***

Temat wys??uchania: ZDROWIE CZY WI?ZIENIE? MEDYCZNA MARIHUANA W POLSCE.
Termin: 9 czerwca o godzinie 12:00
Adres: sala nr 102
Sejm RP

Program:
12:00 ?? 12:10 Wanda Nowicka, wicemarsza??kini Sejmu
12:10 ?? 12:25 dr Marek Bacha??ski, specjalista neurologii dzieci?cej w Klinice Neurologii i Epileptologii Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
12:25 ?? 12:40 Dorota Gudaniec, mama Maxa, 5-letniego pacjenta leczonego medyczn? marihuan? z lekoopornej padaczki
12:40 ?? 12:55 dr Marek Balicki, lekarz psychiatra, by??y minister zdrowia, obecnie kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, cz??onek Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
12:55 ?? 13:10 prof. Wiktor Osiaty??ski, prawnik, konstytucjonalista
13:10 ?? 13:20 Agnieszka Sieniawska, prawniczka, przewodnicz?ca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
13:20 ?? 13:30 Jakub Gajewski, dzia??acz na rzecz medycznej marihuany, zatrzymany za posiadanie oleju z konopi
13:30 ?? 14:00 Wanda Nowicka, komentarz i dyskusja


DODATKOWE INFORMACJE

Medyczna marihuana znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu b?d?? ??agodzeniu objaw??w licznych chor??b i schorze??:
?? Uk??adu oddechowego - np. astmy, poniewa?? zwi?ksza przepustowo??ci dr??g oddechowych.
?? Chor??b oczu - jak jaskra, obni??a bowiem ci??nienie p??ynu ??r??dga??kowego.
?? Uk??adu pokarmowego - kanabinoidy mog? s??u??y? jako ??rodki pobudzaj?ce apetyt, np. u os??b cierpi?cych na anoreksj?. Maj? tak??e dzia??anie przeciwwymiotne, mog? wi?c by? pomocne przy dolegliwo??ciach takich jak nudno??ci spowodowane chemioterapi?. Lek mo??e r??wnie?? pom??c przy podobnych problemach w leczeniu objaw??w u pacjent??w z AIDS.
?? Problemy neurologiczne ?? przede wszystkim ??agodzi odczucia b??lowe. Ponadto, jest pomocna pacjentom cierpi?cym na stwardnienie rozsiane (SM), chorob? Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i padaczk?: dzia??anie przeciwdrgawkowe kanabinoid??w opisano ju?? w 1975. Sugerowano ich stosowanie np. u dzieci z padaczk? lekooporn?.

?wiatowa Organizacja Zdrowia o cannabis
?wiatowa Organizacja Zdrowia opisuj?c dzia??anie i wp??yw Cannabis na organizm ludzki podkre??la zar??wno szkody, jakie mog? wynika? z nadu??ywania marihuany i haszyszu jak uzale??nienie, jak i mo??liwo??ci zastosowania Cannabis we wsp????czesnej medycynie. ?Terapeutyczne dzia??anie kannabinoid??w wykazano w kilku kontrolowanych badaniach ?? na przyk??ad, w stosowaniu ich przy leczeniu nudno??ci i wymiot??w, wyst?puj?cych w zaawansowanych stadiach choroby, takich jak choroby nowotworowe i AIDS.?

Eksperci WHO podkre??laj? tak??e, ??e ?Dronabinol (tetrahydrokannabinol) jest lekiem dost?pnym na recept? od ponad dekady w USA?. Zwracaj? te?? uwag? na inne zastosowania terapeutyczne kanabinoid??w, kt??re znale??? mo??na w ?leczeniu astmy i jaskry, u??ywaniu ich jako lek przeciwdepresyjny czy pobudzaj?cy apetyt oraz przeciwdrgawkowy?.

Poniewa?? zastosowanie Cannabis we wsp????czesnej medycynie jest ci?gle utrudnione z uwagi na fakt, ??e w wielu krajach ??wiata posiadanie tej substancji jest karane, ?wiatowa Organizacja zdrowia jest zdania, ??e ?badania w tej dziedzinie powinny by? kontynuowane? .
http://www.who.int/substance_abuse/facts/cannabis/en/

Dr Marek Balicki ?? by??y Minister Zdrowia:
?Zakaz stosowania marihuany w celach leczniczych w Polsce jest niezgodny z Konstytucj?. Je??li s? przes??anki do tego, ??eby jak??? substancj? czy produkt pochodzenia ro??linnego stosowa? do cel??w leczniczych, to pa??stwo nie ma uprawnie?? do wprowadzania zakazu. Mo??e jedynie wprowadza? jakie?? ograniczenia, jak to zreszt? dzieje si? w przypadku lek??w. Nieludzkie jest, kiedy pa??stwo zakazuje stosowa? substancj?, kt??ra ma potwierdzone znaczenie terapeutyczne w wielu chorobach.?
KONTAKT: a.sieniawska@o2.pl

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017