Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 12-06-2015

Pacjenci chcą konopi! - konferencja w dniach 22-23 czerwca


Celem warszawskiej konferencji "CANNABIS LECZY. Przyszłość marihuany medycznej w Polsce" (22-23 czerwca) jest debata ekspertów i polityków z przedstawicielami ruchu pacjentów i lekarzami, którzy podejmują pierwsze próby leczenia konopiami.


Inicjatywa ma wzmocnić ruch społeczny na rzecz legalizacji medycznej marihuany. Podczas konferencji zostanie ogłoszony projekt "Lista oczekujących".

Goście z USA, Czech, Słowenii i Francji opowiedzą o doświadczeniach w swoich krajach. Swoje przypadki, często dramatyczne, przedstawią leczący konopiami siebie i swoje dzieci.

Gościem specjalnym będzie Aleksander Kwaśniewski. W 2000 r. podpisał jako prezydent restrykcyjną ustawę narkotykową, która zakazuje stosowania cannabis nawet w medycynie, ale dziś uważa, że to był błąd i trzeba zakończyć "wojnę z narkotykami".

We wtorek osoby zainteresowane będą mogły uzyskał informacje na temat możliwości leczenia, także w aspekcie prawnym. Eksperci/tki będą czekać przy stolikach tematycznych.

Otuchy wszystkim doda Stanisław Sojka, który zaśpiewa m.in. swój słynny utwór "Tolerancja (na miły Bóg)".

Uwaga! Z powodu dużego zainteresowania konferencją prosimy o zapisy na stronie Fundacja Krok Po Kroku

-> zarejestruj się tutaj <-

Organizatorem konferencji jest także Polska Sieć Polityki Narkotykowej, partnerem Program Globalnej Polityki Narkotykowej Open Society Foundations.

Patronat medialny: Gazeta Wyborcza i Radio TOK FM

Program Konferencji:

CANNABIS LECZY. Przyszłość marihuany medycznej w Polsce
Warszawa, siedziba Agory, Czerska 8/10; 22-23 czerwca 2015


Prowadzenie: Piotr Pacewicz, Gazeta Wyborcza i Aleksandra Pezda, TOK FM

PONIEDZIAŁEK, 22 CZERWCA

11:00 Słowo od Organizatorów i Patronów
11:10 "Nic o nas bez nas - świadectwa": I, II i III (Dorota Gudaniec, Mateusz Kaczmarczyk, Paulina Janowicz )
11:30 Dr Marek Balicki i Agnieszka Sieniawska: KONOPIE W POLSKIEJ MEDYCYNIE. DIAGNOZA i TERAPIA (wprowadzenie)
11:50 Dorota Gudaniec, Piotr Pacewicz: Ogłoszenie projektu Lista Oczekujących
11:50 PANEL I. OKRĄGŁY STÓŁ: CO DALEJ Z KONOPIAMI?

Uczestnicy: minister zdrowia (do potwierdzenia*), wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka, wiceminister pracy i spraw socjalnych Jarosław Duda, zastępczyni dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Bogusława Bukowska (do potwierdzenia), Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica - do potwierdzenia), Lidia G�?tek (PO), Paulina Piechna-Więckiewicz (SLD) a także przedstawiciele PiS , PSL, RP oraz Nowoczesnych.pl i Stowarzyszenia Pawła Kukiza (nazwiska w trakcie ustalania).

Pytania zadają goście konferencji: dr Marek Balicki, dr Marek Bacha??ski, dr Dorota Rogowska-Szadkowska, dr Jerzy Jarosz, Jakub Gajewski

*Obecność zapowiadał minister Bartosz Arłukowicz, ale ustąpił ze stanowiska. Ministerstwo nie odpowiedziało jeszcze, kto w tej sytuacji przyjdzie na debatę

14:00 Przerwa (30 min)
14:30 Świadectwo Karola Rogulskiego, komentarz prawny Agnieszki Sieniawskiej i dr Marka Bacha??skiego
15:00 PANEL II: JAK JEST GDZIE INDZIEJ?
15:00 Pavel Kubu (Czechy)
15:30 Dr Sebastien Beguerie (Francja)
16:00 Dr Bo??idar Radisic (Słowenia)
16:30 Steph Sherer (USA)
17:00 Magdalena Dąbkowska (Program Globalnej Polityki Narkotykowej Open Society Foundations): Leczenie konopiami - jak jest w innych krajach?
(po każdym wystąpieniu jedno pytanie z sali)
17:15 Świadectwo Huberta Bartola
17:20 DYSKUSJA OTWARTA
18:00 KONKLUZJA I DNIA i ZAPROSZENIE NA WTOREK
Śpiewa STANISŁAW SOJKA


WTOREK 23 CZERWCA

11:00 POWITANIE
11:05 15 lat ustawy i co może być dalej? �?? Rozmowa z Aleksandrem Kwa??niewskim (z udziałem Sali)
11:30 PANEL II: MEDYCYNA I PRAWA PACJENTÓW
Rozmawiają: Dr Marek Bacha??ski, Dr Jerzy Jarosz, Dr Dorota Rogowska-Szadkowska oraz prof. Monika Płatek
12:30 Otwarta dyskusja
13:00 Prezentacja stolików: Dr Pavel Kubu (Czechy); dr Sebastien Beguerie (Francja); Bo??idar Radisic (Słowenia), (USA), dr Marek Balicki, dr Marek Bacha??ski, dr Jerzy Jarosz, Agnieszka Sieniawska (poradnictwo prawne), Jerzy Zięba (medycyna naturalistyczna), Ewa Gryt (inne zastosowania konopi), Jakub Gajewski
13:30 "KAWIARNIA" (uczestnicy konferencji kr�???�? mi�?dzy stolikami)
16:00 KONKLUZJA. Co wynika z konferencji? Jakie są perspektywy ruchu pacjent??w i społeczników?
Dyskusja otwarta

Sylwetki prelegentów

Marek Bacha??ski
Specjalista I stopnia w pediatrii oraz II stopnia w neurologii dzieci�?cej. W Klinice Neurologii i Epileptologii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" zajmuje się leczeniem schorze?? dzieci�?cych (ADD, ADHD, trudno??ci szkolne, zaburzenia koncentracji), diagnozuje oraz leczy zespo??y b??lowe kr�?gos??upa. Prowadzi ocen�? neurorozwojow�? niemowl�?t i ma??ych dzieci Zas??yn�??? leczeniem dzieci z lekooporn�? padaczk�? stosuj�?c diet�? ketogenn�? oraz - jako pierwszy lekarz w Polsce - terapi�? cannabisow�?. W leczeniu konopiami uzyskuje doskona??e efekty (zmniejszenie objaw??w na poziomie 50 �?? 90 proc.).

Marek Balicki
Polityk i spo??ecznik o lewicowych pogl�?dach. Lekarz psychiatra, aktywny w wielu organizacjach zawodowych i społecznych, Był dyrektorem trzech warszawskich szpitali. W latach 80. dzia??acz �?�S�?� s??u??by zdrowia, kr??tko internowany, a potem aresztowany za dzia??alno??�? w stanie wojennym. Trzykrotny pose?? na Sejm (Unii Demokratycznej/ Wolno??ci a potem koalicji Lewica Razem), dwukrotny minister zdrowia (w rz�?dach Leszka Millera i Marka Belki), wiceminister w rz�?dzie Hanny Suchockiej. Jako minister przygotowa?? ustaw�? depenalizuj�?c�? posiadanie niewielkiej ilo??ci narkotyk??w, ale nie wesz??a pod obrady Sejmu. Jako pose?? przekonywa??, by usun�?�? zakaz u??ywania konopi w celach medycznych. Od lat namawia opini�? publiczn�? do racjonalnego podej??cia do uzale??nie?? zgodnie z zasad�? redukcji szk??d.

Hubert Bartol
Z wykszta??cenia budowlaniec, cz??owiek o wielu pasjach - malarz, muzyk, stolarz. Wroc??awianin. Od 14 lat samotnie opiekuje się synem, u kt??rego 10 lat temu wyst�?pi??y pierwsze objawy guza m??zgu (sk�?podrzewiaka wielopostaciowego, osięgn�??? rozmiary 6 cm). Hubert zebra?? 30 tys. euro na operacj�? w Niemczech (w marcu 2013) organizuj�?c charytatywne wydarzenia. Prowadzona już w Polsce chemioterapia zosta??a po trzech miesięcach przerwana bez efekt??w. Lekarze dawali synowi trzy miesięce ??ycia. Hubert natrafi?? w internecie na informacje o terapii cannabisowej. Dotar?? do ??r??de?? oleju RSO i stosowa?? go od marca 2014. W pa??dzierniku tomografia wykaza??a brak guza. Hubert prowadzi na FB dziennik z leczenia syna, pomaga wielu chorym.

Sebastien Beguerie
Specjalista fizjologii roślin, kszta??ci?? się we Włoszech i Holandii. Od siedmiu lat prowadzi badania nad optymalizacją produkcji konopi i kontroli ich jakości. Współzałożyciel (2009) Frankofo??skiej Unii na Rzecz Konopi Jako Lekarstwa, propaguje ich stosowanie przez lekarzy. We Francji za??o??y?? firm�? produkuj�?c�? m.in. zestawy do sprawdzania jakości marihuany medycznej. Centra badawcze firmy mieszcz�? się w Amsterdamie i Barcelonie.

Magdalena Dąbkowska
Od 2008 r. pracuje dla programu Global Drug Policy (Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej) Open Society Foundations, obecnie jako krajowa konsultantka. Współzałożycielka Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej (2008). Była członkini American Public Health Association, absolwentka Drug Policy Seminar Series PAN i Drug Policy and Human Rights Course w ramach Central European Summer University w Budapeszcie (2013). Od lat zwi�?zana z dzia??aniami na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego dziennikarstwa i przestrzegania praw człowieka.

Jaros??aw Duda
Wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Wsp????tworzył ruch Wiara i ?�wiat??o na Lubelszczy??nie. Socjolog po KUL. Był wiceprezesem Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pracował w samorz�?dach, m.in. kierował Miejskim Zarz�?dem Dom??w Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zasiadał w Sejmiku Wojew??dztwa Dolno??l�?skiego. Był pos??em przez dwie kadencje i przez dwie kadencje senatorem Platformy Obywatelskiej.

Jakub Gajewski
In??ynier, architekt krajobrazu, ogrodnik i mi??o??nik ro??lin. Praktykowa?? w Instytucie W????kien Naturalnych pod okiem prof. Lidii Grabowskiej. Współzałożyciel Wolnych Konopi, często reprezentuje Ruch w mediach i debatach o polityce narkotykowej. U??y?? konopi w leczeniu obojga rodzic??w, z zaskakuj�?co dobrym skutkiem. Pomaga wielu chorym, doradza. Sta?? się znany w ca??ej Polsce, gdy w kwietniu 2015 zosta?? zatrzymany za import oleju z konopi. Grozi mu nawet 15 lat wi�?zienia, ale ujmuj�? się za nim r????ne ??rodowiska, w mediach pojawi??y się komentarze w jego obronie.

Lidia G�?tek
Lekarka ze specjalizacj�? chor??b wewn�?trznych, medycyny rodzinnej i medycyny pracy, uko??czy??a też studia zarz�?dzania plac??wkami ochrony zdrowia. Pracowa??a jako lekarz rodzinny, Była dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego. WOL-MED. Dzia??aczka samorz�?dowa, Była radn�? kolejno Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Wojew??dzkiego. Dzia??a spo??ecznie w lokalnych klubach sportowych, Ochotniczej Stra??y Po??arnej i kole gospody?? wiejskich. W 2011 r. uzyska??a mandat poselski jako bezpartyjna kandydatka z listy PO w okr�?gu krakowskim

Ewa Gryt
Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, bizneswoman. Od 10 lat popularyzuje uprawy konopi przemys??owych, edukuje rolnik??w, jako jedna z nielicznych ma zezwolenie na kontraktacj�? konopi na tere.nie całego kraju. Wierzy w przywr??cenie pozycji konopi jako kluczowej ro??liny uprawnej w Polsce. Za??o??y??a sklep z produktami konopnymi. Stara się o unijny grant na badania kliniczne terapii cannabisowej.

Dorota Gudaniec
Jest zwana "matką polskiej marihuany medycznej". Ma czw??rk�? dzieci, zas??yn�???a z swej upartej walki o życie najmłodszego, sze??cioletniego dziś Maksa, który choruje na lekooporn�? padaczk�?. �?�Wychodzi??a�?� zgod�? na import oleju z konopi. Podanie oleju z konopi przez dr Bacha??skiego radykalnie poprawi??o stan dziecka. Z wykszta??cenia ekonomistka, mieszka pod Wrocławiem. Za??o??ycielka i prezeska fundacji Krok Po Korku, kt??rej celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi i ich rodzinami. Organizatorka seminari??w o leczeniu konopiami, wsp????organizatorka wys??uchania publicznego w Sejmie 8 czerwca 2015, jedna z inicjatorek tej konferencji oraz inicjatywy Lista Oczekuj�?cych.

Partyk Jaki
Politolog. Dzia??acz samorz�?dowy, specjalista od marketingu i logistyki. Wiceprezes Stowarzyszenia �?�Stop Korupcji�?�, cz??onek klubu �?�Gazety Polskiej�?� w Opolu, od 2003 r. w Forum M??odych PiS. W 2006 r. przyst�?pi?? do Platformy Obywatelskiej i zosta?? wybrany do opolskiej rady miasta, wkrótce potem ponownie zwi�?za?? się z PiS. Wybrany na pos??a PiS, w 2012 wsp????tworzy now�? parti�? Solidarna Polska oraz klub poselski Zjednoczona Prawica. Pomys??odawca obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zwi�?kszenia liczby lekcji historii w szko??ach ponadgimnazjalnych.

Paulina Janowicz
Matka pi�?cioletniej Julii i trzyletniej, niepełnosprawnej Oli, chorej na ciężką postać padaczki lekoopornej. Leczy dziecko olejem z konopi. Angażuje się w walkę o legalizacją terapii cannabisowej w Polsce. Mieszka we Wrocławiu. Absolwentka wydziału prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - kierunek administracja.

Jerzy Jarosz
Anestezjolog, specjalista leczenia bólu i medycyny paliatywnej. Kierownik Zakładu Anestezjologii Centrum Onkologii w Warszawie (1986 - 2004 i 2010 �?? 2013), gdzie współtworzył też Poradni�? Leczenia bólu (1986) i Zak??ad Medycyny Paliatywnej (2005). Współzałożyciel Hospicjum Onkologicznego w Warszawie, jego pierwszy Prezes i wieloletni Lekarz Naczelny - Wolontariusz. Przez 12 lat Konsultant Medycyny Paliatywnej na Mazowszu. Ekspert WHO w programach zwalczania raka.
Prezydent Mi�?dzynarodowego Towarzystwa Medycyna Integracyjna. Wyk??adowca. Wsp????pracownik Instytutu Medycyny Klinicznej i Do??wiadczalnej PAN. Od sze??ciu lat prowadzi badania kliniczne skuteczno??ci produkowanego z konopi leku Sativex w leczeniu bólu.

Mateusz Kaczmarczyk
Mieszka w Rybniku, informatyk. Choruje na chorobę Le??niowskiego Crohna (nieswoiste zapalenie jelita). Nieskutecznie leczony m.in. sterydami, sięgn�??? po konopie, co radykalnie poprawiło stan jego zdrowia. Jak sam przyznaje, robi to nielegalnie. Regularnie je??dzi też do Czech, gdzie pali marihuan�?. Otwarcie opowiada o swoich do??wiadczeniach, chce w ten sposób przyczyni�? się do zmiany prawa.

Pavel Kubu
Lekarz, specjalista informatyki medycznej, profilaktyki i zdrowia publicznego, zw??aszcza w dziedzinie uzale??nie??. Od 2006 r przewodnicz�?cy Komisji Etyki w Narodowym Centrum Monitorowania Narkotyk??w i Narkomanii.
Od 2012 cz??onek komitetu steruj�?cego czeskiej s??u??by zdrowia, a od 2013 w zarz�?dzie organizacji Kopac �?? ruchu pacjent??w medycznej marihuany. Dzia??a też w firmie badawczej Konomed. W obu organizacjach skupia się na badaniu terapii cannabisowej a także edukacji pracownik??w s??u??by zdrowia, pacjent??w i ich opiekun??w oraz wspiera rozw??j nowych metod profilaktyki i leczenia.

Aleksander Kwa??niewski
W PRL dziennikarz i dzia??acz socjalistycznych organizacji studenckich, minister w ostatnich rz�?dach komunistycznych (1985-1989), przy Okr�?g??ym Stole zwolennik kompromisu z �?�S�?�. Po 1989 r. wsp????tw??rca Socjaldemokracji RP i przewodnicz�?cy SLD. W 1995 r. zwyci�???y?? w II turze Lecha Wa??�?s�? i zosta?? prezydentem. Wybory w 2000 r. wygra?? ponownie w I turze. Mia?? udzia?? w wej??ciu Polski do NATO i UE, anga??owa?? się w polityk�? na rzecz demokratyzacji Ukrainy i w pojednanie polsko-??ydowskie. W 2000 r. podpisa?? restrykcyjn�? ustaw�? narkotykow�?. W 2012 r. zosta?? cz??onkiem ?�wiatowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej (która wzywa da zako??czenia �?�wojny z narkotykami�?�). Przyzna?? się do b??�?du: �?�Zak??adali??my, ??e prawo do za posiadanie nawet minimalnej ilo??ci narkotyk??w, nawet marihuany, zwi�?kszy skuteczno??�? walki z handlarzami. Zak??adali??my, ??e perspektywa wi�?zienia odstraszy ludzi od u??ywania narkotyk??w i tym samym obni??y popyt na nie. Myli??my się w obu sprawach". W �?�Gazecie Wyborczej�?� postulowa??, by �?�nie kara�? za skr�?ta�?�.
ra�? za skr�?ta�?�.

Wanda Nowicka
Lewicowa dzia??aczka spo??eczna, feministka. Wicemarsza??kini Sejmu.Mandat zdoByła z listy Ruchu Palikota, ale w 2013 r. opu??ci??a klub RP), wcze??niej jako bezpartyjna kandydowa??a z list Solidarno??ci Pracy, Unii Pracy, SLD i Europy Plus. W 1990 r. wsp????zak??ada??a Stowarzyszenia na rzecz Pa??stwa Neutralnego ?�wiatopogl�?dowo Neutrum, a w 1992 r. Federacj�? na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, kt??rej przewodzi. Aktywna obro??czyni praw reprodukcyjnych kobiet dzia??a??a, także w europejskiej sieci ASTRA i jako ekspertka WHO (?�wiatowej Organizacji Zdrowia). Cz??onkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Organizatorka i uczestniczka setek debat, konferencji i inicjatyw. Przyznaje Nagrod�? Kryszta??owego ?�wiecznika za wk??ad w budowanie ??wieckiego pa??stwa, zajmuje się takimi kwestiami, jak prawo do in vitro, r??wno??ciowa edukacja, cierpienia kobiet i dzieci gdy m�???czyzna nie p??aci aliment??w. Opowiada się za jak najszybsz�? legalizacją medycznej marihuany. Laureatka Nagroda T�?czowego Lauru (2000) i specjalnego wyr????nienia nowojorskiej New School for Social Reasearch (2008)

Piotr Pacewicz
Dziennikarz, aktywista, dr psychologii. W stanie wojenny redaktor podziemnego �?�Tygodnika Mazowsze�?�, sekretarz Bronis??awa Geremka przy Okr�?g??ym Stole. Jeden z za??o??ycieli "Gazety Wyborczej", jej wice naczelny (1995-2010). Tw??rca g??o??nych akcji społecznych "Rodzi�? po ludzku", "Szko??a z klas�?", "Narkopolacy", "Media bez kobiet", "Polska biega". Feminista, walczy też o prawa osób LGBTQ. Wsp????autor księżki "Zakazane miłości. Seksualno??�? i inne tabu", autor programu TV i księżki "Poci�?g osobowy". Odznaczony T�?czowym Laurem (2000), nagrod�? Hiacynt (2008), mi�?dzynarodow�? nagrod�? �?�Tolerancja�?? (2007) i Nagrod�? R????norodno??ci Kongresu Kobiet (2014).

Aleksandra Pezda
Aleksandra Pezda - dziennikarka, publicystka, specjalizuje się w edukacji. Autorka księżki �?�Koniec Epoki Kredy. Internet dla nauczycieli i rodzic??w�?� �?? przewodnika po internecie. Kilkana??cie lat publikowa??a w �?�Gazecie Wyborczej�?�, m.in. o tym, jak dzisiejsza szko??a odnajduje się wobec wyzwa?? cywilizacji cyfrowej. Wsp????autorka i prowadz�?ca wielu konferencji i debat, dotycz�?cych wsp????czesnej edukacji. Prowadzi w radiu TOK FM wtorkowe wieczory, a w nich audycje �?�Gra w klasy�?� i �?�Jestem z miasta�?�.

Paulina Piechna-Więckiewicz
Dzia??aczka spo??eczna i samorz�?dowa, od 2006 radna Rady Warszawy, od 2012 wiceprzewodnicz�?ca Rady Krajowej SLD.Wcze??niej przewodnicz�?ca Federacji M??odych Socjaldemokrat??w. Na FB pisze o sobie: �?�dzia??am wsp??lnie z innymi m??odymi lud??mi w lewicowej partii, uczestnicz�? w Paradach R??wno??ci, w happeningach, wtedy kiedy jest mi??o ale również wtedy kiedy zewsz�?d dopada nas agresja a najmilszym epitetem jest �?� m??ody komuch�?�.

Monika Płatek
Feministka, prawniczka, profesorka w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertk�? i konsultantk�? wielu organizacji mi�?dzynarodowych i krajowych, m.in. OBWE, Open Society Institute w Nowym Jorku , cz??onkini�? mi�?dzynarodowej rady programowej �?�Journal of Law and Society�?�. Za??o??y??a i Była przez wiele lat prezesk�? Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Wyk??ada??a na wielu uniwersytetach na ??wiecie (w Budapeszcie, Oslo, Waszyngtonie, Wilnie). Skupia się na prawach człowieka, w tym kobiet i przeciwdzia??aniu przemocy wobec kobiet, tropi naruszenia prawa i Konstytucji w ??yciu publicznym. Zdecydowana w s�?dach, za??arta polemistka, ceniona za wyst�?py w mediach.

Dorota Rogowska-Szadkowska
dr nauk medycznych, specjalistka chor??b zaka??nych. Pracuje w Zak??adzie Medycyny Rodzinnej i Piel�?gniarstwa ?�rodowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Bia??ymstoku. Wsp????tw??rczyni jednego z pierwszych w Polsce oddzia????w i poradni zajmuj�?cych się chorymi z HIV/AIDS, tym tematem zajmuje się od ponad 20 lat. Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych o HIV/AIDS, m.in. �?�??y�? z wirusem. Poradnik dla osób ??yj�?cych z HIV". Ostatnio napisa??a dobrze udokumentowan�? księ??k�? �?�Kro?�tka historia hipokryzji czyli dowody na istnienie terapeutycznych w??asnos?�ci marihuany�?� (czeka na publikacj�?).

Karol Rogulski
bydgoszczanin, mechanik monter, na rencie Choruje na chorob�? Le??niewskiego Crohna, od 2009 leczony m.in. sterydami, po trzech operacjach wyci�?cia choroby kawa??k??w jelit, ale objawy wraca??y. W 2012 znalaz?? w internecie informacje o leczeniu marihuan�? medyczn�?. Pr??bowa?? kupi�? na czarnym rynku, ale par�? razy �?�naci�??? się�?�, zacz�??? wi�?c uprawia�? w??asne konopie dobrej jakości. W 2014 r prokuratora postawi??a mu zarzut nielegalnej uprawy 17 ro??lin, dosta?? doz??r policyjny, policja zarekwirowa??a plantacj�?, lampy a nawet waporizer (urz�?dzenie pozwalaja�?e wdycha�? opary). Odbyły się już cztery rozprawy, kolejna �?? 28 lipca. Rogulskiemu grozi nawet 10 lat wi�?zienia.

Bo??idar Radisic
S??oweniec, za??o??yciel organizacji Onej propaguj�?cej marihuan�? zar??wno w celach leczniczych, jak rekreacyjnych. - U??ywanie konopi to ludzkie prawo - m??wi. Praktyk leczenia olejem uzyskiwanym z konopi metod�? Ricka Simpsona (60 gram marihuany medycznej podawanej doustnie lub w czopkach przez 73 dni). Podaje, ??e w??r??d 150 pacjent??w choruj�?cych na nowotwory piersi, prostaty, nerek, ch??oniaki, a także powa??ne choroby neurologiczne, jak choroba Parkinsona, epilepsja, stwardnienie zanikowe itp. po kuracji 122 osoby s�? w dobrym stanie zdrowia, a 17 całkiem wyzdrowia??o. Zmar??o 11 osób. W 2012 r zosta?? zatrzymany przez s??woe??sk�? policj�?, pod zarzutem nielegalnej uprawy kilku krzak??w konopi w swoim ogrodzie. Wypuszczony z aresztu po podj�?ciu strajk g??odowego.

Steph Sherer
Za??o??ycielka (2002) i dyrektorka American Safe Access, najwi�?kszej w USA (ponad 50 tys. cz??onk??w) organizacji zrzeszaj�?cej pacjent??w, lekarzy, naukowc??w i obywateli zainteresowanych promowaniem bezpiecznego i legalnego dost�?pu do marihuany w cel??w terapeutycznych i naukowych. Sama Była pacjentk�? terapii cannabisowej. ASA przeszkoli??a ponad 100 tysięcy osób w USA, wsp????pracowa??a w zmianach legislacyjnych w 34 stanach. Sherer reprezentowa??a interesy pacjent??w w Kongresie, mia??a też go??cinne wyk??ady na najlepszych uniwersytetach. Jest uznan�? w wielu krajach znawczyni�? problemu, jak wyra??a�? interesy pacjent??w medycznej marihuany. ASA wypracowa??a też standardy dystrybucji, uprawy, analizy i produkcji, pakowania i etykietowania medycznej marihuany.

Agnieszka Sieniawska
Od 2011 r. przewodnicz�?ca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Absolwentka prawa wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach pracowa??a w inicjatywie spo??ecznej Rzecznika Praw osób Uzale??nionych. Od 2009 r. prowadzi??a zar??wno pomoc prawn�?, jak i dzia??alno??�? na rzecz zmiany prawa narkotykowego. Autorka cz�???ci prawnej raport??w Rzecznika Praw osób Uzale??nionych z 2011 r. i 2013 r. Bra??a udzia?? w pracach nad nowelizacj�? prawa narkotykowego (2011). Od 2008 r. koordynatorka programu European Drug Policy Inititive prowadzonego przez w�?giersk�? organizacj�? Hungarian Civil Liberties Union.

Stanis??aw Sojka
S??ynny wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aran??er. Debiutowa?? w ch??rze ko??cielnym, w wieku 14 lat Był ko??cielnym organist�?. Studiowa?? w Akademii Muzycznej w Katowicach. Maj�?c 19 lat debiutowa?? g??o??nym recitalem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Pierwsza Z??ot�? P??yt�? zdoBył już w wieku 23 lat. Gra?? i ??piewa?? z triem Karolaka, Wojciechem Urbaniakiem, a także z Rayem Charlesem i Tadeuszem Nalep�?. W 1991 r. nagra?? s??ynn�? p??yt�? Acoustic, a Polsk�? podbi??a piosenka �?�Tolerancja (na mi??y B??g)", napisan�? na koncert na rzecz chorych na AIDS, kt??rego Był jednym z inicjator??w. Komponowa?? muzyk�? i ??piewa?? sonety Szekspira, a także �?�Tryptyk rzymski�?� Karola Wojty??y. ?�piewa teksty wielu poet??w. Oddawa?? muzyczny ho??d Agnieszce Osieckiej i Czes??awowi Niemenowi. W 2011 r. otrzyma?? Grand Prix Festiwalu w Opolu za ca??okszta??t tw??rczo??ci. Anga??owa?? się politycznie w kampani�? PiS w 2005 r. oraz w liczne akcje spo??eczne m.in. w projekcie �?�Mama Afryka�?�. Jego wyst�?p na naszej konferencji �?? nieodp??atny �?? jest kolejnym gestem społecznym artysty.

Adam Wierzba
Jego przypadek jest g??o??ny w sieci. Jak podaje, w 112 dni wyleczy?? się z ch??oniaka anaplastycznego przy pomocy oleju z konopi. Wylicza, ??e kosztowa??o go to 35 tys. z??. Jednocze??nie zamieni?? diet�? na g????wnie warzywn�? i nie u??ywa?? ??adnych innych lekarstw. Mieszka w wiosce pod Gda??skiem, przed chorob�? gra?? w pi??k�? no??n�?, obecnie pracuje na lotnisku.

Jerzy Zi�?ba
Uko??czy?? Akademi�? G??rniczo-Hutnicz�?, ale od 20 lat zajmuje się naturoterapi�? - stosuje i propaguje naturalne metody leczenia i zapobiegania chorobom przewlek??ym i nowotworom. Publikuje artyku??y w prasie, prowadzi wyk??ady, wyst�?puje w stacjach telewizyjnych. Jest dyplomowanym hipnoterapeut�? klinicznym w Australii i USA. Ma liczne grono entuzjastycznych zwolennik??w i na??ladowc??w.

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017