Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 28-07-2015

Statut fundacji


Tekst Jednolity

STATUT FUNDACJI KROK PO KROKU

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Dorota i Marek Gudaniec, zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 1.07.2011 roku, przed asesorem notarialnym Iwonę ?�acn�? , zastępcą notariusza Bartosza Masternaka w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Brosztajna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek 7 Repertorium A 11238/2011 ustanawiają Fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity z Dz. U. z 1991r Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustalają niniejszy Statut.

2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Fundacja działa pod nazwą "KROK PO KROKU".
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegaą będzie ochronie prawnej.
4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru sądowego.
5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

Art. 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Oława.
2. Fundacja dzia??a na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać Działalność innych osób prawnych i fizycznych, których Działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5
Celem działania Fundacji jest:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie rehabilitacji, wczesnej interwencji lub innej formy wspierania rozwoju.
2. Działanie na rzecz osób dotkniętych poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami.
3. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej oraz informacji o zasadach zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania oraz suplementacji.
5. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym w samodzielnym życiu we własnych domach i mieszkaniach.
6. Wspieranie działalności naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny neurologii dziecięcej.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Podejmowanie i wspieranie działań w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych.
9. Podejmowanie i wspieranie działań w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracą z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
2. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
3. Wyposażenie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.
4. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
5. Zakup leków i środków medycznych.
6. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
7. Pomoc finansową i rzeczową.
8. Organizowanie i prowadzenie placówek o charakterze mieszkalnym, w tym remonty, modernizacje i budową takich obiektów.
9. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
10. Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych.
11. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
12. Organizowanie i prowadzenie szkole?? związanych z realizacją celów Fundacji.
13. Fundowanie stypendiów.
14. Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
15. Finansowanie i realizowanie inwestycji, polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek i obiektów mogących się przysłużyć do realizacji celów statutowych.
16. Organizowanie i udział Fundacji w seminariach, sympozjach naukowych, wspieranie badań i programów naukowych w dziedzinie neurologii dziecięcej.
17. Prowadzenie terapii artystycznej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów, aukcji oraz innych imprez publicznych.
18. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich rodzinami.
19. Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.
20. Upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację.
21. Współorganizowanie gali wolontariatu, organizowanie innych akcji wspomagających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu.
22. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz promocja sportu osób niepełnosprawnych.
23. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusach rekreacyjno-rehabilitacyjnych.
24. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-turystycznych oraz promocja turystyki osób niepełnosprawnych. 25. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w obozach rekreacyjno- turystycznych.

Działalność wskazana w niniejszym artykule będzie prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.


Rozdział III - majątek i dochody Fundacji

Art. 6

majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 z?? ( Jeden tysiąc złotych) wniesiony przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomo??ci i ruchomo??ci pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

Art. 7

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
2. Fundacja prowadzi gospodarką finansową i ewidencją księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w zawiązku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z Tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
4. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
5. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 8

Dochodami Fundacji są:
1. darowizny, spadki i zapisy;
2. dotacje, datki i subwencje;
3. dochody z kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji;
6. zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
7. dochody z działalności gospodarczej Fundacji;
8. nawiązki przyznawane przez właściwy organ;
9. świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.

1. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko w??wczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ??e stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji, tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Art. 9

1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowo??ci prawnej, które dokonują darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3.000 zł (trzy tysiące Euro) obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, Tytuł honorowy "Sponsora Fundacji".
2. Tytuł "Sponsora Fundacji" ma charakter osobisty.
3. Poza Tytułem "Sponsora Fundacji" może ona ustanawiać inne Tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawa�? je osobom fizycznym i prawnym, a tak??e jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowo??ci prawnej, zas??u??onym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV - Działalność gospodarcza

Art. 10

1. Fundacja może prowadzi�? w kraju i za granic�? Działalność gospodarcz�? zgodnie z obowi�?zującymi w tym zakresie przepisami.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukacją
PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
PKD 86.90.E - Pozosta??a Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.99.Z - Pozosta??a pomoc spo??eczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 13.30.Z - Wyko??czanie wyrob??w w????kienniczych
PKD 18.12.Z - Pozosta??e drukowanie
PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych no??nik??w informacji
PKD 47.19.Z - Pozosta??a sprzeda?? detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91.Z - Sprzeda?? detaliczna prowadzona przez domy sprzeda??y wysy??kowej lub Internet
PKD 47.99.Z - Pozosta??a sprzeda?? detaliczna prowadzona poza sieci�? sklepow�?, straganami i targowiskami
PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kr??tkotrwa??ego zakwaterowania
PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie ??ywno??ci dla odbiorc??w zewnątrznych (katering)
PKD 56.29.Z - Pozosta??a usługowa Działalność gastronomiczna
PKD 58.19.Z - Pozosta??a Działalność wydawnicza
PKD 62.09.Z - Pozosta??a Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna Działalność PKD 64.99.Z - Pozosta??a finansowa Działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wy??�?czeniem ubezpiecze?? i fundusz??w emerytalnych
PKD 68.20.Z - Wynajem i Zarządzanie nieruchomo??ciami w??asnymi lub dzier??awionymi
PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta??ych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spo??ecznych i humanistycznych
PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targ??w, wystaw i kongres??w
PKD 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zak??adami wzajemnymi
PKD 93.29.Z - Pozosta??a Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizacją celów statutowych i na realizacją celów po??ytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona między innymi w formie wyodr�?bnionej �?? przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej �?�zak??adami�?�.
5. działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powo??a�? Dyrektora, któremu zostanie udzielone pe??nomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powo??any Dyrektor dzia??a na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.
6. Prowadzona przez Fundację Działalność gospodarcza, stanowi Działalność dodatkow�? w stosunku do działalności po??ytku publicznego wynikającej z postanowień statutu.

Rozdział V - Władze Fundacji

Art. 11

Organami Fundacji są:
- Fundatorzy,
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.

Fundatorzy

Art. 12

1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundatorzy podejmuje postanowienia na wniosek pozosta??ych organ??w Fundacji lub samodzielnie.
2. Fundatorzy mogą zostać powo??ani do Zarządu Fundacji. jeżeli do Zarządu zostanie powo??any jeden z Fundatorów, kompetencje Fundatorów w tym czasie wykonuje wy??�?cznie Fundator nie b�?d�?cy członkiem Zarządu. jeżeli do Zarządu powo??ani zostan�? obaj Fundatorzy, kompetencje Fundatorów, poza prawem powo??ywania i odwo??ywania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.

Art. 13

1. Powo??ywanie i odwo??ywanie członków Rady Fundacji.
2. Powo??ywanie członków Rady Honorowej Fundacji wraz z nadawaniem jej członkom statusu Zas??u??onego dla Fundacji. członkowie Rady Honorowej Fundacji nie ponosz�? żadnej odpowiedzialno??ci cywilno prawnej za działania Fundacji.
3. Powo??ywanie i odwo??ywanie członków Zarządu Fundacji.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda?? Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organ??w absolutorium z działania.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda?? finansowych Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 14

1. W sk??ad Rady Fundacji wchodzi nie mniej niż trzy osoby.
2. Rad�? Fundacji powo??uje i odwo??ują Fundatorzy. członkowie Rady Fundacji mogą być w ka??dym czasie odwo??ani.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata. Funkcją członka Rady Fundacji mo??na pe??ni�? więcej niż jedn�? kadencją.
4. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwil�? up??ywu kadencji, z??o??enia rezygnacji z pe??nienia tej funkcji, odwo??ania albo ??mierci osoby pe??ni�?cej t�? funkcją.

5. Odwołanie członka Rady następuje w razie:
1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;
2. naruszenia postanowień statutu Fundacji;
3. trwa??ej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub u??omno??ci;
4. zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji.

6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.
7. Prac�? Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji. Jest on r??wnie?? upowa??niony do zawierania umów cywilno-prawnych z członkami Zarządu Fundacji.
8. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. Posiedzenia Rady zwo??uje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z w??asnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.
10. Forma zwo??ania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrze�? do ka??dego członka Rady Fundacji.
11. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urz�?dze?? elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadz�?cego to posiedzenie. Protok???? z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestnicz�?cych w nim członków Rady Fundacji.
12. W posiedzeniu Rady może uczestniczy�? przedstawiciel Zarządu Fundacji.
13. uchwały Rady zapadają zwyk??�? wi�?kszo??ci�? g??os??w, przy obecno??ci, co najmniej po??owy jej członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowi�? inaczej.
14. Przy r??wnowadze g??os??w decyduje g??os Przewodniczącego Rady Fundacji.
15. uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze g??osowania pisemnego o ile ??aden z jej członków nie zg??osi sprzeciwu, co do takiej formy g??osowania.
16. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa - Regulamin Rady Fundacji�?�.

17. członkowie Rady Fundacji:
1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawa�? z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewie??stwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskar??enia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

18. Fundatorzy, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbior�? od kandydat??w oświadczenia o spe??nieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt.17:1,2 i po powo??aniu członków Rady Fundacji przeka??e, z??o??one przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
19. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgod�?, do Zarządu Fundacji lub nawi�?zania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundację �?? członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pe??nienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
20. członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z Tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatk??w związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży.

Art. 15

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych.
2. Prowadzenie innych czynności w zakresie kontroli i nadzoru prac Fundacji.
3. Badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozda?? Fundacji i sprawozda?? finansowych Fundacji.
4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu.
5. Zatwierdzanie wysoko??ci wynagrodze?? i nagr??d członków Zarządu Fundacji.
6. Występowanie z wnioskami dotycz�?cymi działalności Fundacji.
7. Opiniowanie wieloletnich i rocznych program??w działania Fundacji.
8. Wyra??anie opinii w sprawach przestawionych przez Zarząd.
9. Opiniowanie sprawozda?? Zarządu z rocznej działalności Fundacji.
10. Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upowa??nione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i księg rachunkowych Fundacji.
11. Uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu.
12. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o tworzeniu oddziałów Fundacji.
13. ( tekst wykreślony )

14. Zawieszenie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów w tym:
1. w wypadku rażących zaniedbań,
2. podejrzenia matactwa,
3. podejmowania działań nieetycznych wobec Fundacji i jej podopiecznych.

15. Wyra??anie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek i udzielanie poroóczeń.

Zarząd Fundacji

Art. 16

1. W sk??ad Zarządu Fundacji wchodzi nie mniej niż trzy osoby w tym Prezes, powołany i odwo??any przez Fundatorów.
2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator ( jeden z Fundatorów ) , chyba, że powoła on do pe??nienia tej funkcji inną osob�?, kt??ra wyrazi na to zgodą.
3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Funkcją członka Zarządu Fundacji mo??na pe??ni�? więcej niż jedn�? kadencją.
4. członkostwo w Zarządzie ustaje z chwil�? up??ywu kadencji b�?d?? rezygnacji, albo ??mierci członka Zarządu lub te?? w skutek odwo??ania.

5. Odwo??anie członka Zarządu następuje w razie:
1. wykonywanie działalności, której charakter uniemo??liwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
2. choroby, u??omno??ci lub utraty si?? �?? powodujących trwa??�? niezdolno??�? do sprawowania tej funkcji,
3. nie spe??niania obowi�?zk??w członka Zarządu, przez okres d??u??szy niż 2(dwa) miesięce,
4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miar�? potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwarta??.
7. Posiedzenia Zarządu zwo??uje Prezes lub wyznaczony przez niego członek Zarządu, z w??asnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji lub Fundatorów.
8. Forma zwo??ania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu musz�? zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urz�?dze?? elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce Pobytu prowadz�?cego to posiedzenie.

Art. 17

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji.
3. Ustalanie wielko??ci zatrudnienia.
4. Ustalanie zasad wynagrodzenia dla pracownik??w Fundacji oraz osób wsp????pracujących z Fundację na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Umowy o prac�? z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
5. Uchwalanie rocznych i wieloletnich program??w działania Fundacji w oparciu o za??o??enia wcze??niej uchwalone.
6. Realizacja program??w działania Fundacji.
7. Sporz�?dzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, wymaganego przepisami rachunkowo??ci i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zgodnie z ustaw�? o Fundacjach oraz ustaw�? o działalności po??ytku publicznego, a nast�?pnie przedk??adanie ich do publicznej wiadomo??ci poprzez jego publikacją na stronach internetowych Fundacji.
8. Realizacja szczeg??lnych decyzji darczy??c??w, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji b�?d?? z postanowieniami niniejszego Statutu.
9. Uchwalanie regulamin??w i akt??w wewn�?trznych nieprzewidzianych Statutem.
10. Wyst�?powanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, po??�?czenia, utworzenia oddzia??u Fundacji lub likwidacji Fundacji.


Art. 18

Zarząd odpowiada przed Rad�? Fundacji za realizacją celów statutowych Fundacji oraz za prawid??owo??�? i celowo??�? (racjonalno??�?) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział VI - Tworzenie oddzia????w, po??�?czenie Fundacji

Art. 19

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzy�? oddzia??y w kraju i za granic�?.
2. Decyzją w przedmiocie utworzenia oddzia??u podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomy??lnej uchwały podjątej po zapoznaniu się ze stanowiskiem w??a??ciwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Art. 20

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może po??�?czy�? się z inną Fundację.
2. Po??�?czenie nie może nast�?pi�?, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzją w przedmiocie po??�?czenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomy??lnej uchwały podjątej po zapoznaniu się ze stanowiskiem w??a??ciwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.

Rozdział VII - Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Art. 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osięgni�?cia celów, dla których zosta??a powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzją o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Fundatorami.
3. Likwidacją prowadzi likwidator wyznaczony przez Fundatorów.
4. majątek pozosta??y po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w artykule 5 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których Działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VIII - Zmiana Statutu

Art. 22

Zmiany statutu Fundacji mogą nast�?pi�? na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorów, wzgl�?dnie w przypadku d??ugotrwa??ego ograniczenia Fundatorów w zdolności do samodzielnego działania lub ich ??mierci, zmian może dokona�? Rada Fundacji.

Art. 23

1. Statut sporz�?dzono i podpisano w 5-ciu jednobrzmi�?cych egzemplarzach.
2. W sprawach nie unormowanych w tre??ci Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r o fundacjach oraz inne obowi�?zujące przepisy prawa, dotycz�?ce działalności fundacji.

Oława dnia 26.02.2015 r.

Dorota Gudaniec
Marek Gudaniec

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017