Fundacja Krok Po Krokuopublikowano: 26-08-2015

Remont nowej siedziby Fundacji aby skuteczniej pomagać !


Fundacja Krok Po Kroku powsta??a w sierpniu 2011 roku. Pocz�?wszy od roku 2012 Fundacja pozyskuje ??rodki finansowe ze ??r??de?? publicznych, konkurs??w i grant??w organizacji prywatnych aby zapewni�? dost�?p do bezp??atnej rehabilitacji i terapii osobom niepe??nosprawnym lub zagro??onych niepe??nosprawno??ci�?.

Jeste??my organizacj�?, kt??ra pr�???nie dzia??a i skutecznie wype??nia swoj�? misj�?, jednocze??nie realizuj�?c zadania, kt??rych nie realizuj�? jednostki pa??stwowe.

Z roku na rok zdobywamy do??wiadczenie. Lepiej poznajemy naszych podopiecznych i ich potrzeby. Nasze plany w spos??b naturalny wy??oni??y si�? z potrzeb os??b niepe??nosprawnych. Dzia??amy na rzecz niepe??nosprawnych os??b zar??wno dzieci jak i doros??ych i na rzecz ich rodzin, bowiem niepe??nosprawno??�? dotyka ca??e rodziny.

Fundacja stale si�? rozwija i realizuje coraz wi�?cej dzia??a?? ale te?? obejmuje opiek�? coraz wi�?ksz�? liczb�? podopiecznych. W chwili obecnej obejmujemy opiek�? ponad 250 rodzin.

W naszej Fundacji pracuje wykwalifikowana i do??wiadczona kadra. W ofercie Fundacji znajduje si�? wiele metod rehabilitacji i terapii. Prowadzimy min. nowatorsk�? metod�? Mikropolaryzacji m??zgu.

Pracujemy i zmieniamy si�? dla naszych podopiecznych, aby skutecznie wspiera�? ich proces leczenia. Dlatego czeka nas przeprowadzka do nowej siedziby aby m??c si�? rozwija�? i wzbogaci�? nasz wachlarz pomocy i wsparcia o nowe dzia??ania.

Nasza nowa siedziba b�?dzie o 150 m2 wi�?ksza ni?? ta, w kt??rej pracujemy obecnie. Dzi�?ki temu otworzymy grupy rewalidacyjne, kt??re zast�?puj�? obowi�?zek nauki i szkolny dzieciom g??�?boko upo??ledzonym.

W tym celu musimy przeprowadzi�? kosztowny remont i dodatkowo wyposa??y�? dwie sale dla dzieci w meble i artyku??y terapeutyczne.

Liczymy, ??e do??�?czycie Pa??stwo do naszej inicjatywy i dzi�?ki Waszemu wsparciu razem wp??yniemy na polepszenie warunk??w dnia codziennego niepe??nosprawnych os??b.

-> WP?�ATY MO??NA DOKONA�? TUTAJ <-

powrót

Fundacja Krok Po Kroku 2011 - 2017