Świetlica

Misja

Jedną z form działalności Fundacji jest Świetlica terapeutyczna.

Głównym celem działalności świetlicy jest przygotowanie młodzieży i dorosłe osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, zgodnie z ich potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Wyposażamy naszych podopiecznych w takie kompetencje, umiejętności i wiadomości, które pozwolą im m.in. na porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy dla nich sposób (werbalnie lub pozawerbalnie), zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, bycie zaradnymi w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz posiadania poczucia własnej wartości. Dajemy możliwość uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami społeczności, z zachowaniem w ramach swoich indywidualnych możliwości, ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności. Wdrażamy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Dlaczego zajęcia w Świetlicy są ważne?

Zajęcia odgrywają niebagatelną rolę w procesie zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. W tym celu prowadzimy zajęcia grupowe, które pozwalają naszym uczestnikom zdobycie aktywności życiowej oraz zapewniają rozwój nowych umiejętności w zakresie prostych czynności codziennych.

Świetlica Terapeutyczna jest placówką przeznaczoną dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zajęcia świetlicy to aktywizacja społeczna poprzez korzystanie z obiektów kultury, użyteczności publicznej, sklepów i in., a także podwyższenie gotowości osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym.

Jak pracujemy?

W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy:

 • Zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt z rodziną w świetlicy
 • Zajęcia w grupach zainteresowań – np.: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, komputerowe, aerobik
 • Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe – indywidualna terapia wychowanków
 • Wyjścia integracyjne – do ZOO, muzeum, biblioteki, Domu Dziecka i in.

Formy aktywności

Należy także wspomnieć o formach specyficznych działań typowych dla placówek profilaktycznych czy terapeutycznych, gdzie podczas zajęć socjoterapeutycznych stosuje się np. techniki ekspresyjne tj.:

 • arteterapia – terapia przez sztukę: głównym celem jest tu samopoznanie, relaksacja oraz oczyszczenie z negatywnych emocji
 • muzykoterapia – forma oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego na napięcia, czy też różnego rodzaju emocje,
 • techniki relaksacyjne, mające na celu odreagowanie zmęczenia, stresu oraz uspokojenia.

Chcąc zaspokoić różnorodne potrzeby naszych podopiecznych i ich zainteresowania, nasi terapeuci stosują bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści jak i sposobu organizowania. Najczęściej stosowane formy pracy to:

 • zabawy i gry świetlicowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • zabawy i gry ruchowe,
 • zabawy plastyczne,
 • zabawy muzyczne,
 • zabawy i gry dramatyczne/ teatralne,
 • zajęcia czytelnicze,
 • radio, film, telewizja.

Poznaj naszych Podopiecznych

Scroll to top