Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Co to jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zasady organizacji zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, a także kwalifikacji do nich oraz to, jak przebiegają, regulowane są przez rozpocządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635

Dla kogo jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • ogólne spowolnienie rozwoju.

Zespół Wczesnego Wspomagania

W skład zespołu Wczesnego Wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
 • psycholog,
 • logopeda.
  Zadania zespołu Wczesnego Rozwoju:

 • ustalenie na podstawie Opinii, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

Zajęcia w ramach WWRD

Wymiar zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania może obejmować następujące zajęcia:

 • Logopedia,
 • Neurologopedia,
 • Fizjoterapia, NDT Bobath, Vojta
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Ręki
 • Terapia pedagogiczna i oligofrenopedagogiczna
 • Terapia psychologiczna

Jak się zapisać?

Skontaktuj się z nami:

Scroll to top