Podaruj 1% podatku

1% Twojego podatku to krok do samodzielności, niezależności i lepszego jutra naszych podopiecznych

Przekazując nam 1% podatku wspierasz:

 • Ośrodek Rewalidacyjny Krok Po Kroku dla niepełnosprawnych dzieci
 • Świetlicę dla niepełnosprawnych osób dorosłych
 • Bezpłatną terapię i rehabilitację
 • Prace nad powstaniem pierwszej w Polsce wioski integracyjnej
 • Organizację konferencji „Medyczna marihuana w teorii i praktyce”.

Zgodnie z zapisami ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, podatnik może przekazać nie więcej niż 1% należnego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Prawo do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz OPP mają:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży papierów wartościowych),
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • emeryci,
 • osoby rozliczane przez pracodawcę.

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Rozliczenie musi nastąpić w ustawowym terminie – przekazanie po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

1% podatku dochodowego nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

Czym jest 1% podatku dochodowego?

Jest dyspozycją podatnika – osoby fizycznej – adresowaną do skarbu państwa, aby 1% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP. 1% nie jest darowizną ani ulgą.

Podatnik przekazuje za pomocą urzędu skarbowego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej przy rozliczeniu podatkowym za rok poprzedni.

Jak prawidłowo przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym?

Aby przekazać swój 1% podatnicy muszą jedynie podać – w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym – dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, której konto chcieliby zasilić. Czyli wystarczy numer wpisu organizacji do KRS oraz wysokość kwoty.

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Jawność danych

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Konkretny cel przekazania OPP

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Trzeba zaznaczyć, że dla organizacji będzie to jedynie informacja; nie jest to informacja zobowiązująca, w szczególności organizacja nie musi rozliczyć się z przekazania darowizny na cel konkretnej osoby. Wystarczy, że realizuje cele statutowe.

Celem może być ratowanie zdrowia lub życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację, na rzecz wsparcia danego pionu działalności statutowej.

Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.

Warunki przekazania 1%

Warunkiem przekazania jest złożenie przez podatnika deklaracji w terminie i zapłacenie przez niego podatku (w pełnej wysokości). Przekazana kwota jest pomniejszana o koszty przelewu. Urzędy skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.

O przekazanie 1% możemy wnioskować, wypełniając: 

PIT-28 – w terminie do końca stycznia,

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 – w terminie do 30 kwietnia

lub składając korektę jednego z zeznań, o których mowa powyżej, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Formularze rozliczenia rocznego PIT możemy wypełnić w formie pisemnej lub rozliczyć PIT przez internet.

No co OPP może wydać otrzymane pieniądze?

Pieniądze z 1% otrzymane przez Organizację Pożytku Publicznego mogą być wydane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to sprawozdanie jawne, powinno być opublikowane m.in. na stronie internetowej organizacji OPP.

Wykaz organizacji uprawnionych do zbiórki 1% podatku – znajdziesz nas tutaj

Razem możemy więcej.

Dziękujemy.

Scroll to top