Program

Mikropolaryzacja

Mikropolaryzacja kory mózgu – co to jest?

Przezczaszkowa stymulacja kory mózgu oraz modulacja pobudliwości i neuroplastyczności komórek nerwowych. Jest to metoda nieinwazyjna, bezbolesna i bezpieczna w wykonaniu. Wymaga ona użycia 2 elektrod o powierzchni przekroju 25-35 cm2, przez które doprowadza się słaby prąd o wartości 1-2 miliamperów. Aby przeprowadzić stymulacje kory mózgu (np. motorycznej, wzrokowej, ośrodka mowy, pamięci lub koncentracji) należy umieścić jedną elektrodę na powierzchni czaszki nad daną reprezentacją korową, a drugą na leżącej po przeciwnej stronie części czoła. W zależności od polaryzacji kora mózgowa jest albo aktywizowana- pobudzana tzw. anodalnym tDCS, albo hamowana w swojej aktywności katodalnym tDCS.

Mikropolaryzacja – w czym pomaga ?

Wskazania:

  • Zaburzenia napięcia mięśniowego np. w wyniku urazu mózgu (udar, Mózgowe porażenie dziecięce)
  • Afazja motoryczna , problemy z komunikowaniem się werbalnym, rozumienie mowy
  • Stany depresyjne
  • Przewlekły ból
  • Nadpobudliwość
  • trudności w uczeniu się
  • zaburzenia koncentracji, pamięci
  • zaburzenia psychoemocjonalne

Kiedy nie można skorzystać z mikropolaryzacji?

Przeciwwskazania:
nowotwór
rozrusznik serca
zastawka mózgowa
implanty w obrębie twarzoczaszki zakłócające przepływ prądu

Mikropolaryzacja – Jak wyglądają zabiegi?

Kwalifikacje do leczenia tą metodą przeprowadzane są średnio raz w miesiącu.

Można również wykonać kwalifikację samodzielnie i umówić się na zabiegi na podstawie zaleceń lekarza prowadzącego, znającego metodę – kwalifikacja musi zawierać parametry zabiegu jak: umiejscowienie i wielkość elektrod, czas i natężenie prądu oraz cel tDCS.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie fundacji przy ul.3 Maja 2a w Oławie lub pod nr tel. +48 (71) 733 68 77 lub 501 127 401.

Cykl terapeutyczny, wymaga codziennych sesji od kilku do kilkudziesięciu minut w ciągu kolejnych 10 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazane jest powtórzenie cykli, ale nie wcześniej jak po trzech miesiącach.

Naj­lep­szy efekt uzy­sku­je się przy po­łą­cze­niu mi­kro­po­la­ry­za­cji prze­zczasz­ko­wej z neu­ro­re­ha­bi­li­ta­cją, gdyż u podło­ża po­la­ry­za­cji i pro­ce­sów ucze­nia be­ha­wio­ral­ne­go le­żą te sa­me me­cha­ni­zmy neu­ro­nal­ne a wy­wo­ła­na elek­trycz­nie bier­na mo­du­la­cja ko­ry przy­spie­sza i uła­twia uzy­ska­nie mak­sy­mal­ne­go efek­tu po tre­ningu fi­zjo­te­ra­peu­tycz­nym.

Dlatego łączymy działanie prądu z terapią fizjoterapeutyczną, logopedyczną, psychologiczną lub pedagogiczną a w przypadku stymulacji kory wzrokowej z terapią wzroku.

 

Share:
Scroll to top