Program

Świetlica

Jedną z form działalności Fundacji jest Świetlica terapeutyczna.

Głównym celem działalności  świetlicy w jest przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej i dorosłe osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania zgodnie z potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Wyposażamy naszych podopiecznych w takie kompetencje, umiejętności i wiadomości, które pozwolą im min. na; porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy dla nich sposób; werbalnie lub poza werbalnie, zdobycie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, bycie zaradnymi w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz posiadania poczucia własnej wartości. Dajemy możliwość uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami tej społeczności, z zachowaniem w ramach swoich indywidualnych możliwości, ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zachowując przy tym prawo do swojej inności. Wdrażamy do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Zajęcia odgrywają niebagatelną rolę w procesie zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych. W tym celu prowadzimy zajęcia grupowe, które pozwalają naszym uczestnikom zdobycie aktywności życiowej oraz zapewniają rozwój nowych umiejętności w zakresie prostych codziennych czynności.

Świetlica Terapeutyczna jest placówką przeznaczoną dla osób, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zajęcia świetlicy to aktywizacja społeczna poprzez korzystanie z obiektów kultury, użyteczności publicznej, sklepów itd., a także podwyższenie gotowości osób niepełnosprawnych do udziału w życiu.

W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy:

  1. Zajęcia wychowawcze – gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe, kontakt z rodziną w świetlicy.
  2. Zajęcia w grupach zainteresowań – np.: plastyczne, teatralne, modelarskie, językowe, czytelnicze, komputerowe, aerobik
  3. Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe – indywidualna terapia wychowanków.

Należy także wspomnieć o formach specyficznych działań typowych dla placówek profilaktycznych czy terapeutycznych, gdzie podczas np. zajęć socjoterapeutycznych stosuje się: – techniki ekspresyjne (arteterapia, – czyli terapia przez sztukę), głównym celem jest tu samopoznanie, relaksacja oraz oczyszczenie z negatywnych emocji, – muzykoterapia, która jest formą oddziaływania psychoterapeutycznego i fizjoterapeutycznego na napięcia, czy też różnego rodzaju emocje, – techniki relaksacyjne, mające na celu odreagowanie zmęczenia, stresu oraz uspokojenia, Chcąc zaspokoić różnorodne potrzeby podopiecznych i ich zainteresowania, terapeuta w swojej pracy powinien stosować bogaty zestaw form pracy zróżnicowany pod względem treści jak i sposobu organizowania. Najczęściej stosowane formy pracy to: – zabawy i gry świetlicowe, – zabawy i gry dydaktyczne, – zabawy i gry ruchowe, – zabawy plastyczne, – zabawy muzyczne, – zabawy i gry dramatyczne/ teatralne, – zajęcia czytelnicze, – radio, film, telewizja,

 

Share:
Scroll to top