Aktualności

Rekrutacja do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności” (II etap)

Drodzy Rodzice! Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do II etapu projektu „Krok Po Kroku do samodzielności”, realizowanego ze środków PFRON.

Streszczenie projektu

Projekt „Krok Po Kroku do samodzielności” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkających na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej (fizjoterapia, logopedia, Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna) i 2 rodzaje terapii grupowej (arteterapia, logorytmika). Podczas terapii indywidualnej i grupowej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania (IPD), który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie – odrębnie dla każdego uczestnika. IPD stworzony na początku projektu będzie określał m.in. cele dla uczestnika, natomiast IPD stworzony na zakończenie projektu będzie dodatkowym elementem ewaluacji.

W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej oraz 1 rodzaj terapii grupowej. Każdy uczestnik otrzyma miesięcznie po 4 godz. wybranej terapii indywidualnej i 2 godz. wybranej terapii grupowej. W sumie miesięcznie każdy uczestnik otrzyma 10 godz. terapii. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

Beneficjenci

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

  • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2021
  • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2021,
  • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
  • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
  • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
  • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
  • nie korzystająca z I etapu projektu.

Zasady rekrutacji Beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 01.04.2020 do 10.04.2020 r. do biura Fundacji lub skany drogą elektroniczną. Więcej informacji poniżej – w zakładce Rekrutacja. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania, ponieważ o przyjęciu beneficjenta do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna. W terminie 10–12.04.2020 rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi zostaną̨ zaproszeni na spotkanie, podczas którego zespół ostatecznie zatwierdzi przyjęcie dziecka do projektu oraz przydzieli rodzaje terapii.

II etap projektu trwa: 1.04.2020 – 31.03.2021

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwa do piątku 10.04. Należy pobrać, wypełnić formularz rekrutacyjny i dostarczyć go (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka):

  • drogą elektroniczną, wysyłając pliki na adres: fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl lub
  • osobiście – wrzucając komplet dokumentów do urny dostępnej w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
ul. 3 Maja 14, Oława
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

 Scroll to top