Aktualności

Rekrutacja do projektu

Drodzy Rodzice! Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku do samodzielności”, realizowanego ze środków PFRON.

Streszczenie projektu

Projekt „Krok Po Kroku do samodzielności” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych osób w wieku od 0 do 18 r.ż. (po 40 osób w pierwszym i drugim etapie realizacji projektu), posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkających na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej (fizjoterapia, logopedia, Terapia Ręki, Integracja Sensoryczna) i 2 rodzaje terapii grupowej (arteterapia, logorytmika). Podczas terapii indywidualnej i grupowej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania (IPD), który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie – odrębnie dla każdego uczestnika. IPD stworzony na początku projektu będzie określał m.in. cele dla uczestnika, natomiast IPD stworzony na zakończenie projektu będzie dodatkowym elementem ewaluacji.

W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej oraz 1 rodzaj terapii grupowej. Każdy uczestnik otrzyma miesięcznie po 4 godz. wybranej terapii indywidualnej i 2 godz. wybranej terapii grupowej. W sumie miesięcznie każdy uczestnik otrzyma 10 godz. terapii. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

Beneficjenci

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

  • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2020
  • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2020,
  • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
  • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
  • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
  • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
  • nie korzystająca z subwencji oświatowej z terapii (fizjoterapia, logopedia, Integracja Sensoryczna, Terapia Ręki, arteterapia, logorytmika) w ramach WWRD i Zespołu Rewalidacyjnego realizowanych przez Fundację Krok Po Kroku.

Zasady rekrutacji beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 05.04.2019 do 10.04.2019 r. do biura Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania, ponieważ o przyjęciu beneficjenta do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna. W terminie 10–12.04.2019 rodzice/opiekunowie prawni wraz z dziećmi zostaną̨ zaproszeni na spotkanie, podczas którego zespół ostatecznie zatwierdzi przyjęcie dziecka do projektu oraz przydzieli rodzaje terapii.

Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały dzieci, które nie korzystały z projektów „Parasol” i „Parasol II”, realizowanych przez Fundację Krok Po Kroku w latach 2015-2018.

Rekrutacja trwa do środy 10.04. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny i złożyć go osobiście w siedzibie Fundacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
? ul. 3 Maja 14, Oława
? fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

 Scroll to top