Aktualności

Ruszamy z rekrutacją do projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” (II etap)

Drodzy Rodzice!

Z radością informujemy, że ruszamy z rekrutacją do II etapu projektu „Krok Po Kroku Pokonamy Bariery”, realizowanego ze środków PFRON.

„Krok Po Kroku Pokonamy Bariery” to projekt skierowany do 80 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 0 do 18 r.ż., posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. W projekcie zaplanowano 4 rodzaje terapii indywidualnej:

 • Fizjoterapia,
 • Logopedia,
 • Terapia Ręki,
 • Integracja Sensoryczna.

Podczas terapii indywidualnej uczestnicy będą pracować, aby osiągnąć zaplanowane cele w Indywidualnym Planie Działania, który zostanie utworzony na początku projektu i na jego zakończenie, odrębnie dla każdego uczestnika. W projekcie zapewnimy każdemu uczestnikowi 2 rodzaje terapii indywidualnej. Każdy uczestnik zrealizuje 88 h terapii w ciągu roku. Rodzaj terapii zostanie przydzielony uczestnikowi w procesie rekrutacji.

II etap projektu: 01.05.2022-31.03.2023

Rekrutacja do II etapu projektu:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba niepełnosprawna w wieku od 0 do 18 r.ż.:

 • posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku 0-16) wydane co najmniej do dnia 31.03.2023
 • posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w wieku 16-18) wydane co najmniej do dnia 31.03.2023,
 • mieszkająca na terenie woj. Dolnośląskiego (30 osób),
 • mieszkająca na terenie woj. opolskiego (10 osób),
 • nie będąca uczestnikiem WTZ, Środowiskowego Domu Samopomocy lub Domu dziennego pobytu,
 • nie biorąca udziału w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON w ramach „rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)”
 • Dzieci korzystające w Fundacji Krok Po Kroku z terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci mogą skorzystać z terapii proponowanych w projekcie o ile nie korzystają z takich samy form wsparcia w ramach WWRD.

Zasady rekrutacji Beneficjentów do projektu

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oryginałem orzeczenia o niepełnosprawności (do wglądu i wykonania kserokopii) w terminie od 04.04.2022 do 15.04.2022 r. na recepcję Fundacji. Złożone formularze zostaną ponumerowane i wpisane do ewidencji z pieczęcią daty przyjęcia i podpisem koordynatora projektu wg kolejności składania. Spośród zebranych formularzy zespół terapeutów wyłoni beneficjentów projektu. Będzie to rekrutacja wstępna.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela biuro Fundacji:

501 127 401
ul. 3 Maja 14, Oława
fundacja@fundacjakrokpokroku.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie

Zgoda RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunkuScroll to top