Program

Wczesne wspomaganie rozwoju

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest bezpłatna!

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD)?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo jest WWRD ?

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju to przede wszystkim:

 • ustalenie na podstawie opinii kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

Ile godzin obejmuje WWRD ?

Wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Zakres WWRD może dotyczyć:

 • rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka,
 • orientacji i poruszania się w przestrzeni,
 • usprawniania widzenia, słuchu,
 • umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w  środowisku,
 • komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi.

Dlaczego WWRD jest tak ważne?

 • spełnia funkcję terapeutyczną, zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności, ryzyko dalszych opóźnień rozwojowych,
 • dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego stymulacji,
 • poprzez wsparcie psychologiczne umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi.

Terapie w ramach WWRD:

 • Logopedia, nerologopedia
 • Fizjoterapia, NDT Bobath
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia Ręki
 • Terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogiczna
 • Terapia psychologiczna

 

Podstawa prawna: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1635

Share:
Scroll to top